《白雪歌送武判官归京》原文,翻译,赏析_拼音版_作者岑参-二六三古诗词网

《白雪歌送武判官归京》

作者:岑参 朝代:唐朝
《白雪歌送武判官归京》原文

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。


译文及注释

译文

北风席卷大地把白草吹折,胡地天气八月就纷扬落雪。

忽然间宛如一夜春风吹来,好像是千树万树梨花盛开。

雪花散入珠帘打湿了罗幕,狐裘穿不暖锦被也嫌单薄。

将军都护手冻得拉不开弓,铁甲冰冷得让人难以穿着。

沙漠结冰百丈纵横有裂纹,万里长空凝聚着惨淡愁云。

主帅帐中摆酒为归客饯行,胡琴琵琶羌笛合奏来助兴。

傍晚辕门前大雪落个不停,红旗冻僵了风也无法牵引。

轮台东门外欢送你回京去,你去时大雪盖满了天山路。

山路迂回曲折已看不见你,雪上只留下一行马蹄印迹。

注释

⑴武判官:名不详。判官,官职名。唐代节度使等朝廷派出的持节大使,可委任幕僚协助判处公事,称判官,是节度使、观察使一类的僚属。

⑵白草:西域牧草名,秋天变白色。

⑶胡天:指塞北的天空。胡,古代汉民族对北方各民族的通称。

⑷梨花:春天开放,花作白色。这里比喻雪花积在树枝上,像梨花开了一样。

⑸珠帘:用珍珠串成或饰有珍珠的帘子。形容帘子的华美。罗幕:用丝织品做成的帐幕。形容帐幕的华美。这句说雪花飞进珠帘,沾湿罗幕。“珠帘”“罗幕”都属于美化的说法。

⑹狐裘(qiú):狐皮袍子。锦衾(qīn):锦缎做的被子。锦衾薄(bó):丝绸的被子(因为寒冷)都显得单薄了。形容天气很冷。

⑺角弓:两端用兽角装饰的硬弓,一作“雕弓”。不得控:(天太冷而冻得)拉不开▼

唐代岑参岑参(cén cān)

岑参(cén shēn)(约715年—770年),汉族,原籍南阳(今属河南新野),迁居江陵(今属湖北),是唐代著名的边塞诗人,去世之时56岁。其诗歌富有浪漫主义的特色,气势雄伟,想象丰富,色彩瑰丽,热情奔放,尤其擅长七言歌行。现存诗403首,七十多首边塞诗,另有《感旧赋》一篇,《招北客文》一篇,墓铭两篇。

《白雪歌送武判官归京》拼音解读

běi fēng juàn dì bái cǎo shé ,hú tiān bā yuè jí fēi xuě 。

hū rú yī yè chūn fēng lái ,qiān shù wàn shù lí huā kāi 。

sàn rù zhū lián shī luó mù ,hú qiú bú nuǎn jǐn qīn báo 。

jiāng jun1 jiǎo gōng bú dé kòng ,dōu hù tiě yī lěng nán zhe 。

hàn hǎi lán gàn bǎi zhàng bīng ,chóu yún cǎn dàn wàn lǐ níng 。

zhōng jun1 zhì jiǔ yǐn guī kè ,hú qín pí pá yǔ qiāng dí 。

fēn fēn mù xuě xià yuán mén ,fēng chè hóng qí dòng bú fān 。

lún tái dōng mén sòng jun1 qù ,qù shí xuě mǎn tiān shān lù 。

shān huí lù zhuǎn bú jiàn jun1 ,xuě shàng kōng liú mǎ háng chù 。


yì wén jí zhù shì

yì wén

běi fēng xí juàn dà dì bǎ bái cǎo chuī shé ,hú dì tiān qì bā yuè jiù fēn yáng luò xuě 。

hū rán jiān wǎn rú yī yè chūn fēng chuī lái ,hǎo xiàng shì qiān shù wàn shù lí huā shèng kāi 。

xuě huā sàn rù zhū lián dǎ shī le luó mù ,hú qiú chuān bú nuǎn jǐn bèi yě xián dān báo 。

jiāng jun1 dōu hù shǒu dòng dé lā bú kāi gōng ,tiě jiǎ bīng lěng dé ràng rén nán yǐ chuān zhe 。

shā mò jié bīng bǎi zhàng zòng héng yǒu liè wén ,wàn lǐ zhǎng kōng níng jù zhe cǎn dàn chóu yún 。

zhǔ shuài zhàng zhōng bǎi jiǔ wéi guī kè jiàn háng ,hú qín pí pá qiāng dí hé zòu lái zhù xìng 。

bàng wǎn yuán mén qián dà xuě luò gè bú tíng ,hóng qí dòng jiāng le fēng yě wú fǎ qiān yǐn 。

lún tái dōng mén wài huān sòng nǐ huí jīng qù ,nǐ qù shí dà xuě gài mǎn le tiān shān lù 。

shān lù yū huí qǔ shé yǐ kàn bú jiàn nǐ ,xuě shàng zhī liú xià yī háng mǎ tí yìn jì 。

zhù shì

⑴wǔ pàn guān :míng bú xiáng 。pàn guān ,guān zhí míng 。táng dài jiē dù shǐ děng cháo tíng pài chū de chí jiē dà shǐ ,kě wěi rèn mù liáo xié zhù pàn chù gōng shì ,chēng pàn guān ,shì jiē dù shǐ 、guān chá shǐ yī lèi de liáo shǔ 。

⑵bái cǎo :xī yù mù cǎo míng ,qiū tiān biàn bái sè 。

⑶hú tiān :zhǐ sāi běi de tiān kōng 。hú ,gǔ dài hàn mín zú duì běi fāng gè mín zú de tōng chēng 。

⑷lí huā :chūn tiān kāi fàng ,huā zuò bái sè 。zhè lǐ bǐ yù xuě huā jī zài shù zhī shàng ,xiàng lí huā kāi le yī yàng 。

⑸zhū lián :yòng zhēn zhū chuàn chéng huò shì yǒu zhēn zhū de lián zǐ 。xíng róng lián zǐ de huá měi 。luó mù :yòng sī zhī pǐn zuò chéng de zhàng mù 。xíng róng zhàng mù de huá měi 。zhè jù shuō xuě huā fēi jìn zhū lián ,zhān shī luó mù 。“zhū lián ”“luó mù ”dōu shǔ yú měi huà de shuō fǎ 。

⑹hú qiú (qiú):hú pí páo zǐ 。jǐn qīn (qīn):jǐn duàn zuò de bèi zǐ 。jǐn qīn báo (bó):sī chóu de bèi zǐ (yīn wéi hán lěng )dōu xiǎn dé dān báo le 。xíng róng tiān qì hěn lěng 。

⑺jiǎo gōng :liǎng duān yòng shòu jiǎo zhuāng shì de yìng gōng ,yī zuò “diāo gōng ”。bú dé kòng :(tiān tài lěng ér dòng dé )lā bú kāi ▼

táng dài cén cān cén cān (cén cān)

cén cān (cén shēn)(yuē 715nián —770nián ),hàn zú ,yuán jí nán yáng (jīn shǔ hé nán xīn yě ),qiān jū jiāng líng (jīn shǔ hú běi ),shì táng dài zhe míng de biān sāi shī rén ,qù shì zhī shí 56suì 。qí shī gē fù yǒu làng màn zhǔ yì de tè sè ,qì shì xióng wěi ,xiǎng xiàng fēng fù ,sè cǎi guī lì ,rè qíng bēn fàng ,yóu qí shàn zhǎng qī yán gē háng 。xiàn cún shī 403shǒu ,qī shí duō shǒu biān sāi shī ,lìng yǒu 《gǎn jiù fù 》yī piān ,《zhāo běi kè wén 》yī piān ,mù míng liǎng piān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

岑参
岑参 岑参(715-770),南阳(今属河南)人。天宝进士,曾随高仙芝到安西、威武,后又往来于北庭、轮台间。官至嘉州刺史,卒于成都。长于七言歌行。所作善于描绘塞上风光和战争景象;气势豪迈,情辞慷慨,语言变化自如。有《岑嘉州诗集》。…详情

《白雪歌送武判官归京》原文,《白雪歌送武判官归京》翻译,《白雪歌送武判官归京》赏析,《白雪歌送武判官归京》阅读答案,出自岑参的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.02263.com/shi/62681.html

热门名句

热门成语