对酒原文,翻译,赏析_拼音版_作者李白-二六三古诗词网

对酒

作者:李白 朝代:唐朝
对酒原文

《对酒》是唐代大诗人李白的七古作品。此诗描写诗人在江南时的游乐生活,是李白初下江南时的生活写照。全诗节奏明快,情绪高越,细节明晰,歌唱性极强。


基本信息

作品名称

对酒


作者

李白


创作年代

盛唐作品出处

《全唐诗》


文学体裁

七言古诗


目录

1作品原文

2注释译文

3创作背景

4作品鉴赏

5作者简介

折叠编辑本段作品原文

对酒


蒲萄酒,金叵罗,吴姬十五细马驮。


青黛画眉红锦靴,道字不正娇唱歌。


玳瑁筵中怀里醉,芙蓉帐底奈君何!


折叠编辑本段注释译文

折叠词句注释

⑴蒲萄酒:据《太平寰宇记》载西域有之,及唐贞观中传入,芳香酷烈。葡萄,劳费尔《中国伊朗编》认为是波斯语Budawa的对音。


⑵叵罗:或作"颇罗",胡语之酒杯。


⑶细马:骏马之小者。


⑷青黛:古画眉颜料,其色青黑。红锦靴:唐代时装。《图画见闻志》:"唐代宗朝令宫人侍左右者穿红锦靿靴。"


⑸玳瑁筵:也写作瑇瑁筵,谓豪华名贵之筵席。唐太宗《帝京篇》有"罗绮昭阳殿,芬芳瑇瑁筵"的诗句。


⑹芙蓉帐:用芙蓉花染缯制成的帐子。泛指华丽的帐子。


折叠白话译文

蒲萄美酒,金叵罗。吴地少女年方十五,娇小的骏马把她驮。


青黛描秀眉,还穿着红锦靴。吐字音不正,娇滴滴地唱着歌。


豪华的筵席上,你投入怀中醉眼婆娑。芙蓉帐里,能奈你何?


折叠编辑本段创作背景

安旗《李白全集编年注释》(《李白全集编年笺注》)系此诗于开元十四年(726年)。当时李白在金陵、扬州等地游览。


折叠编辑本段作品鉴赏

这首七言古诗写少年冶游情景,是李白初下江南时候的生活写照。全诗节奏明快,情绪高越,细节明晰,歌唱性极强。


此诗先写"蒲萄酒""金叵罗""玳瑁筵""芙蓉帐",其物色华贵精美绝伦。然后女主人公登场。芳龄十五,骑一匹小马。以"细"指"小",至今粤语犹然。"驮"字好,坐非正坐,开启了漫不经心模式。"道字不正娇唱歌",是女主人公无目的性地任意挥发。是因为她是吴姬,不能说洛阳正音,才"道字不正"呢,还是她有意来一番个人演绎,将一首熟悉的歌儿唱出陌生化的新奇感呢?李白是深谙此中秘诀的,他明白这是撒娇,发嗲。在另一首写给金陵女子的诗中他也说:"楚歌吴语娇不成,似能未能最有情。"不要太认真,不要卖弄,有本事最好藏起来,技艺在纯熟与生疏之间,态度在迎合与超然之间,这才是"娇唱歌","娇不成"也"最有情"。十五岁的吴姬真不简单,她已经掌握了人情与歌艺的精髓:似能未能,大巧若拙。此诗写吴姬着笔不多,但其天生丽质,音容笑貌,一览无余,很可见出李白刻画人物之工。


折叠编辑本段作者简介

李白(701-762),字太白,号青莲居士。是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人。有"诗仙"之美誉,与杜甫并称"李杜"。其诗以抒情为主,表现出蔑视权贵的傲岸精神,对人民疾苦表示同情,又善于描绘自然景色,表达对祖国山河的热爱。诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变,善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷

对酒拼音解读

《duì jiǔ 》shì táng dài dà shī rén lǐ bái de qī gǔ zuò pǐn 。cǐ shī miáo xiě shī rén zài jiāng nán shí de yóu lè shēng huó ,shì lǐ bái chū xià jiāng nán shí de shēng huó xiě zhào 。quán shī jiē zòu míng kuài ,qíng xù gāo yuè ,xì jiē míng xī ,gē chàng xìng jí qiáng 。


jī běn xìn xī

zuò pǐn míng chēng

duì jiǔ


zuò zhě

lǐ bái


chuàng zuò nián dài

shèng tángzuò pǐn chū chù

《quán táng shī 》


wén xué tǐ cái

qī yán gǔ shī


mù lù

1zuò pǐn yuán wén

2zhù shì yì wén

3chuàng zuò bèi jǐng

4zuò pǐn jiàn shǎng

5zuò zhě jiǎn jiè

shé dié biān jí běn duàn zuò pǐn yuán wén

duì jiǔ


pú táo jiǔ ,jīn pǒ luó ,wú jī shí wǔ xì mǎ tuó 。


qīng dài huà méi hóng jǐn xuē ,dào zì bú zhèng jiāo chàng gē 。


dài mào yàn zhōng huái lǐ zuì ,fú róng zhàng dǐ nài jun1 hé !


shé dié biān jí běn duàn zhù shì yì wén

shé dié cí jù zhù shì

⑴pú táo jiǔ :jù 《tài píng huán yǔ jì 》zǎi xī yù yǒu zhī ,jí táng zhēn guān zhōng chuán rù ,fāng xiāng kù liè 。pú táo ,láo fèi ěr 《zhōng guó yī lǎng biān 》rèn wéi shì bō sī yǔ Budawade duì yīn 。


⑵pǒ luó :huò zuò "pō luó ",hú yǔ zhī jiǔ bēi 。


⑶xì mǎ :jun4 mǎ zhī xiǎo zhě 。


⑷qīng dài :gǔ huà méi yán liào ,qí sè qīng hēi 。hóng jǐn xuē :táng dài shí zhuāng 。《tú huà jiàn wén zhì 》:"táng dài zōng cháo lìng gōng rén shì zuǒ yòu zhě chuān hóng jǐn yào xuē 。"


⑸dài mào yàn :yě xiě zuò dài mào yàn ,wèi háo huá míng guì zhī yàn xí 。táng tài zōng 《dì jīng piān 》yǒu "luó qǐ zhāo yáng diàn ,fēn fāng dài mào yàn "de shī jù 。


⑹fú róng zhàng :yòng fú róng huā rǎn zēng zhì chéng de zhàng zǐ 。fàn zhǐ huá lì de zhàng zǐ 。


shé dié bái huà yì wén

pú táo měi jiǔ ,jīn pǒ luó 。wú dì shǎo nǚ nián fāng shí wǔ ,jiāo xiǎo de jun4 mǎ bǎ tā tuó 。


qīng dài miáo xiù méi ,hái chuān zhe hóng jǐn xuē 。tǔ zì yīn bú zhèng ,jiāo dī dī dì chàng zhe gē 。


háo huá de yàn xí shàng ,nǐ tóu rù huái zhōng zuì yǎn pó suō 。fú róng zhàng lǐ ,néng nài nǐ hé ?


shé dié biān jí běn duàn chuàng zuò bèi jǐng

ān qí 《lǐ bái quán jí biān nián zhù shì 》(《lǐ bái quán jí biān nián jiān zhù 》)xì cǐ shī yú kāi yuán shí sì nián (726nián )。dāng shí lǐ bái zài jīn líng 、yáng zhōu děng dì yóu lǎn 。


shé dié biān jí běn duàn zuò pǐn jiàn shǎng

zhè shǒu qī yán gǔ shī xiě shǎo nián yě yóu qíng jǐng ,shì lǐ bái chū xià jiāng nán shí hòu de shēng huó xiě zhào 。quán shī jiē zòu míng kuài ,qíng xù gāo yuè ,xì jiē míng xī ,gē chàng xìng jí qiáng 。


cǐ shī xiān xiě "pú táo jiǔ ""jīn pǒ luó ""dài mào yàn ""fú róng zhàng ",qí wù sè huá guì jīng měi jué lún 。rán hòu nǚ zhǔ rén gōng dēng chǎng 。fāng líng shí wǔ ,qí yī pǐ xiǎo mǎ 。yǐ "xì "zhǐ "xiǎo ",zhì jīn yuè yǔ yóu rán 。"tuó "zì hǎo ,zuò fēi zhèng zuò ,kāi qǐ le màn bú jīng xīn mó shì 。"dào zì bú zhèng jiāo chàng gē ",shì nǚ zhǔ rén gōng wú mù de xìng dì rèn yì huī fā 。shì yīn wéi tā shì wú jī ,bú néng shuō luò yáng zhèng yīn ,cái "dào zì bú zhèng "ne ,hái shì tā yǒu yì lái yī fān gè rén yǎn yì ,jiāng yī shǒu shú xī de gē ér chàng chū mò shēng huà de xīn qí gǎn ne ?lǐ bái shì shēn ān cǐ zhōng mì jué de ,tā míng bái zhè shì sā jiāo ,fā diǎ 。zài lìng yī shǒu xiě gěi jīn líng nǚ zǐ de shī zhōng tā yě shuō :"chǔ gē wú yǔ jiāo bú chéng ,sì néng wèi néng zuì yǒu qíng 。"bú yào tài rèn zhēn ,bú yào mài nòng ,yǒu běn shì zuì hǎo cáng qǐ lái ,jì yì zài chún shú yǔ shēng shū zhī jiān ,tài dù zài yíng hé yǔ chāo rán zhī jiān ,zhè cái shì "jiāo chàng gē ","jiāo bú chéng "yě "zuì yǒu qíng "。shí wǔ suì de wú jī zhēn bú jiǎn dān ,tā yǐ jīng zhǎng wò le rén qíng yǔ gē yì de jīng suǐ :sì néng wèi néng ,dà qiǎo ruò zhuō 。cǐ shī xiě wú jī zhe bǐ bú duō ,dàn qí tiān shēng lì zhì ,yīn róng xiào mào ,yī lǎn wú yú ,hěn kě jiàn chū lǐ bái kè huà rén wù zhī gōng 。


shé dié biān jí běn duàn zuò zhě jiǎn jiè

lǐ bái (701-762),zì tài bái ,hào qīng lián jū shì 。shì qū yuán zhī hòu zuì jù gè xìng tè sè 、zuì wěi dà de làng màn zhǔ yì shī rén 。yǒu "shī xiān "zhī měi yù ,yǔ dù fǔ bìng chēng "lǐ dù "。qí shī yǐ shū qíng wéi zhǔ ,biǎo xiàn chū miè shì quán guì de ào àn jīng shén ,duì rén mín jí kǔ biǎo shì tóng qíng ,yòu shàn yú miáo huì zì rán jǐng sè ,biǎo dá duì zǔ guó shān hé de rè ài 。shī fēng xióng qí háo fàng ,xiǎng xiàng fēng fù ,yǔ yán liú zhuǎn zì rán ,yīn lǜ hé xié duō biàn ,shàn yú cóng mín jiān wén yì hé shén huà chuán shuō zhōng xī qǔ yíng yǎng hé sù cái ,gòu chéng qí tè yǒu de guī wěi xuàn làn de sè cǎi ,dá dào shèng táng shī gē yì shù de diān fēng 。cún shì shī wén qiān yú piān ,yǒu 《lǐ tài bái jí 》30juàn


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李白
李白 李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去…详情

对酒原文,对酒翻译,对酒赏析,对酒阅读答案,出自李白的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.02263.com/shi/62592.html

热门名句

热门成语